Başlangıç Aşaması

Ankara’da 4 Mayıs 2017 tarihinde Sözleşme Makamı, Nihai Yararlanıcı ve diğer kilit paydaşlar ile birlikte başlangıç toplantısına katılım sağlandı.8 Mayıs 2017 tarihinde Tarım İl Müdürlüğü, KMTSO ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası ile Kahramanmaraş’ta başlangıç ve tanışma toplantısı yapıldı.8 Mayıs 2017 tarihinde Tarım İl Müdürlüğü ve Sözleşme Makamına İlk Faaliyet Planı sunuldu. Masa başı araştırmalar tamamlandı.

8-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep’te ve 12 Mayıs 2017 tarihinde Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde Tarım İl müdürlüğünün ve Kahramanmaraş Ticaret Odasının destekleri ile proje sunumları yapıldı. Kilis ve İslâhiye bölgesi, süreç içinde ziyaret edildi. Daha sonra aşağıda listelenen proje paydaşları ziyaret edilerek proje sunumu gerçekleştirildi.

 • Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası.
 • Kahramanmaraş Ticaret Borsası
 • Kahramanmaraş Biber Sektörü Komisyonu.
 • Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Yatırım Destek Ofisi.
 • Kahramanmaraş KOSGEB
 • Sütçü İmam Üniversitesi Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Merkezi.
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Kahramanmaraş Ziraat Odası
 • Kahramanmaraş Teknokent
 • Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi
 • Kahramanmaraş Biberciler Derneği
 • Kahramanmaraş’ta Demirkollar Biber A.Ş.
 • Kahramanmaraş’ta Bağcıoğlu Baharatları ve Biber A.Ş.
 • Gaziantep Ticaret Odası
 • Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi
 • Gaziantep Sanayi Odası İnkübasyon Merkezi
 • Gaziantep İpek Yolu Kalkınma Ajansı
 • Gaziantep Ticaret Borsası
 • Gaziantep’te Domates ve Biber Salçası üretimi yapan Öncü A.Ş.
 • Gaziantep KOSGEB
 • Gaziantep Teknopark
 • Gaziantep Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Fakültesi
 • Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği
 • Gaziantep Ziraat Odası
 • Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.
 • Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 • Adıyaman Ticaret Borsası
 • Adıyaman Ziraat Odası
 • Şanlıurfa GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi.
 • Şanlıurfa “Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesi” proje ofisi
 • Şanlıurfa Ticaret Borsası
 • Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 • Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Küme Geliştirme Yol Haritası Hazırlığı

A.1 – 5 ilde Küme Analizleri

A.1.1 - Masa başı araştırmalarının yapılması, paydaş istişareleri, görüşmeler

Tanı çalışmaları, değer zinciri analizi ve pazar araştırma çalışmalarının anket soruları kapsamında uzmanların erin faydalanması için kapsamlı ve tutarlı sonuçların oluşmasına yardımcı olacak veri ve aktivitelerin tamamlanması

Başlangıç raporu aşamasında derlenen araştırma bulgularının yanı sıra, ERA, ana paydaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, çiftçiler ve işletmelerle kilit ve kilit olmayan uzmanlar tarafından görüşmelerin yapılarak sağlıklı anket tasarımının oluşturulması. Aktivitenin %100’ü tamamlanmıştır.

A.1.2 - Tanı Çalışmalarının yapılması

Bölgedeki işleyicilerin yapısal özelliklerini saptamak üzere yerel seviyede genel bir küme değerlendirmesi yaparak, kümelenme ile birlikte firmaların ekonomik kapasitelerinde ve üretim yapılarında devreye sokulacak olası değişiklikleri, kurumsal aşamalarda oluşturulabilecek ve işleyicilerdeki davranış-fikir değişimlerini, planlanmamış, beklenmeyen gelişmeleri, çıktıları, çarpan etkilerini görmek ve tüm bu bulgulara binaen GZFT (SWOT) analizi çıkarmaktır.

Saha çalışmaları tamamlanmış, tanı çalışmaları raporunun Türkçe versiyonu 6 Ekim 2017, İngilizce versiyonu da 12 Ekim 2017 tarihinde teslim edilmiştir.

A.1.3 - Değer Zinciri Analizi yapılması

Değer zinciri analizi, veri toplama ve bu verilerin detaylı irdelenmesi, zincirin haritalandırılması (oyuncular, işlevleri ve ilişkiler) ve nihai pazar analizi, fırsatların, kısıtlamaların ve teknik kapasitelerin analizi, bulgularının doğrulanması ve en nihayetinde strateji çalışmaları için gerekli girdilerin oluşturulması aşamalarını kapsamaktadır.

Maraş biberi değer zinciri analizi, baharatlık Maraş Biberinin tarımsal girdiler ve tohum aşamasından işlenmiş bir ürün olarak nihai tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği tüm aşamaları, bu aşamalardaki maliyet ve pazar yapısını incelemekte, hangi aşamalarda değerin daha fazla yükseltilebilmesi için neler yapılması gerektiğini tartışmayı amaçlamıştır.

Saha çalışmaları Eylül 2017’de tamamlanırken, nihai rapor Kasım 2017’de teslim edilmiştir.

A.1.4 - Pazar Araştırması yapılması

Maraş Biber Kümelenmesinin bir ön hazırlığı olarak yürütülen pazar araştırması, yüz yüze görüşme ve çevrimiçi anketler gibi farklı metot ve modülleri kullanarak ne tür ürünlerin kârlı olduğu, bu ürünlerin ne şekilde pazara sunulması gerektiğine yönelik içgörü ve saptamaları sunmaktadır. Bunun da ötesinde, pazardaki ürünlerin tüketici ihtiyaçlarına ne derece cevap verdiği, paket, ürün niteliği ve dağıtım şekli konusunda herhangi bir revizyona gidilmesine ihtiyaç olup olmadığının saptanmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Pazar araştırma bulguları, bir pazarlama planı oluşturulmasını sağlarken, mevcut planın başarı düzeyini de ölçme imkânı tanımaktadır.

Saha çalışmaları Eylül 2017’de tamamlanmış olup, Pazar araştırmalarının İngilizce ve Türkçe nihai raporlar ilgili kıdemli uzman tarafından Kasım 2017 tarihinde teslim edilmiştir.

A.1.5 - Karşılaştırma Analizlerinin yapılması

Amaç ve uygulamaların gerçekleşmesi ve doğrulaması için en iyi uygulamaları belirlemeye yarayan metodolojik bir analiz yöntemidir. Bununla beraber, karşılaştırma analizinin öncelikli faydası kümenin stratejik yönetimi, maliyet yönetimi, ilgi ve güven düzeyinin artırılması ve en önemlisi de kümelenme performansının rekabet avantajını artırmak için destek vermek yönündedir.

Masa başı araştırmaları ve mülakatlar Eylül 2017’de tamamlanmış olup, karşılaştırma analizi nihai raporu 13 Ekim 2017’de teslim edilmiştir.

A.1.6 - 10 Adet Odak Grup Toplantısı düzenlenmesi

Farklı araştırma ve analiz çalışmalarının bulgularını tartışmak üzere kilit paydaşların ve diğer ilgili tarafların katılımı ile en az 10 odak grup toplantısı gerçekleştirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Odak grup toplantıları proje illerinde gerçekleştirilmiş olup aktivite tamamlanmıştır.

A.1.7 - Çalıştay Organize Edilmesi

Kümelenme kapsamında ortak bir fikir birliğinin oluşturulması ve kilit konuların belirlenmesi için 2 günlük bir çalıştay düzenlenmesi.

ERA ve kilit paydaşların katılımlarıyla, küme yapısının kurulması öncesinde gerekli stratejilerin geliştirilmesi ve mevcut durum konusundaki bulgular hakkında geri bildirim sağlanması amacıyla, 7-8 Kasım tarihlerinde Kahramanmaraş’ta 2 günlük bir çalıştay düzenlenmiştir

A.1.8 - Tanı Çalışmaları, Değer Zinciri Analizi ve Pazar Analizi dahil olmak üzere Birleştirilmiş Küme Analizi Raporu

4 temel analiz raporunun (tanı çalışmaları değer zinciri analizi, pazar araştırması ve küme analiz raporu), mevzuatla ilgili bulgular, işbirliği için destek sağlayabilecek sektör ve kurum bilgileri de eklenerek birleştirilme aşamasıdır. Bu aşamadan önce, küme analizin ilk bulgularının değerlendirildiği küme analizi yapılarak ve raporlanması ve daha sonrasında 4 temel analiz raporun da dahil olduğu Birleştirilmiş Küme Analiz Raporunun hazırlanmasıdır.

Tanı çalışmaları, değer zinciri analizi, pazar araştırması, küme analiz raporu ve diğer bulguları da içeren Birleştirilmiş Küme Analiz raporu ile ilgili çalışmalar 10 Kasım 2017’de tamamlanmış ve ilk taslak rapor teslim edilmiştir.

A.2 – Küme Geliştirme Yol Haritası

A.2.1 - Kümenin çekirdek stratejisinin formulize edilmesi için çalıştay organize edilmesi

Sektör hakkındaki tüm bulguları A.1.7 faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen bir çalıştay ile daha da güçlenen küme analizi esnasındaki saha çalışmaları ve masa başı araştırma faaliyetleri ile bir araya getirmek üzere, içinde çalıştay oturumlarının da bulunacağı, Maraş Biber Kümesi için ortak vizyon ve temel stratejinin şekillenmesi amacıyla bir arama konferansının düzenlenmesi.

23.Kasım.2017 tarihinde işletme ve paydaşların katılımıyla Kahramanmaraş’ta çalıştay (arama konferansı) düzenlenmiştir

A.2.2 - 2 çalışma ziyareti organize edilmesi

Küme stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve küme yol haritasının sorunsuz bir şekilde uygulanması, sürdürülebilirliğini sağlanması amacıyla, küme aktörleri için 2 ulusal (2 x bildirilen 10 katılımcı x 3 gün) ve bir uluslararası (bildirilen 5 katılımcı x 4 gün) çalışma gezisinin düzenlenmesi.

Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) Seramik kümelenmesi ve İnegöl Mobilyacı Sanayicileri kümesine, 10-13 Ekim 2017 tarihleri arasında ERA ve paydaş temsilcilerinden oluşan 10 kişilik bir ekiple ziyaret düzenlenmiştir.

Gıda işleme alanında inovasyon unsurunu ön plana çıkartan İspanya Murcia’daki CTC Agrofood Kümesi ve Galiçya Gıda Kümesine 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında bir uluslararası ziyaret düzenlenmiştir.

17-19 Aralık 2017 tarihleri arasında, İnegöl Mobilya Sanayicileri Kümelenmesi, yoğunlukla işletmelerin katıldığı 14+1 kişilik heyetle ziyaret edilmiştir.

A.2.3 - Küme aktörleriyle stratejilerin formüle edilmesi (4 tematik odak grup toplantısı)

Küme Gelişim Yol Haritasına dahil edilmek üzere, Maraş Biberi Kümelenmesinin uzun vadeli vizyon mutabakatının sağlanacağı 3 tematik grup toplantısı ve bir çalıştayın organize edilmesi aşamasıdır.

Tematik odak grup toplantıları 28 Kasım ve 13 Aralık 2017 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

A.2.4 - Yönetişim yapısı önerilmesi ve 5 yıllık eylem planının hazırlanması

Yasal statü, yapı (üyelerin yetkinlikleri, rolleri ve sorumlulukları) ve sistem gibi parametreler dahilinde Maraş Biberi Kümelenmesinin olası yapısının tespit edilmesi

18 Ekim 2017 tarihinde, uzman (avukatlık meslek grubundan) tarafından bir tavsiye raporu sunulmuştur.

A.2.5 - Küme Geliştirme Yol Haritasının hazırlanması

Teknik Destek Ekibinin Küme Girişimi Performans Modelini sunarak, ulus/toplum içindeki sosyal, siyasi ve ekonomik ortamı göz önünde bulundurarak, küme girişiminin amaçları, kümelenme girişiminin içinde geliştiği süreçte, küme girişiminin performansının etkilenmesini içeren yol haritasının geliştirilme sürecinin başlatılması.

Küme Geliştirme Yol Haritasının taslak çalışması, performans göstergeleri de dâhil olacak şekilde oluşturulmuştur. Söz konusu taslak, A.2.3. aktivitesinde yer alan tematik odak grup toplantıları ve çalıştayların gerçekleşmesi sonrası doğrulanacak ve yönetişim yapısının önerilerine dair alınacak geri bildirimlerle birlikte son şeklini alacaktır.

Tematik odak grup toplantılardan elde edilen bulgular ve küme çatı modelinin belirlenmesi sonrasında,  Küme Koordinasyon Biriminin şekillenmesi amacıyla Küme Koordinasyon Ağı oluşturulmuştur. Bu süreçler sonrasında, Küme Geliştirme Yol Haritası raporu 5 yıllık eylem planı ile birlikte hazırlanarak 02 Ocak 2018 tarihinde sunulmuştur.

A.2.6 - Küme Geliştirme Haritasının sunulması için çalıştay organize edilmesi

Kilit paydaşların Küme Geliştirme Yol Haritasını daha iyi anlamasını ve özümsemesini sağlayacak bir çalıştayın düzenlenmesi.

Küme Koordinasyon ağının oluşturulması sonrasında, çekirdek yapı olarak Küme Koordinasyon Birimi belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra, Küme Geliştirme Yol Haritası raporu üzerinde ERA’nın yorumları alınarak güncellenmesi yapılmış ve tüm paydaşların ve aktörlerin katılımı ile Küme Geliştirme Yol Haritasının tanıtımı ve özümsenmesi amacıyla 31 Ocak 2018 tarihinde çalıştay organize edilmiştir.

Kümelenme Geliştirme Yol Haritasının Uygulanması

B.1 – Küme Koordinasyon Biriminin Kurulması

B.1.1 - Küme Koordinasyon Biriminin kurulması ve Birimin günlük işlerine destek verilmesi

İlk 6 aylık dönemde, A.2 aktiviteleri OCU üyelerinin katılımıyla hayata geçirilmekte olup, A.2.4 faaliyeti kapsamında yönetişim yapısı öneri raporu sunulmuştur.

Küme Yönetim Kurulunun ve Küme Koordinasyon Biriminin görev ve sorumluluklarında yer aldığı ‘Küme koordinasyon ve yönetişim rehberi’ 22 Mart tarihinde hazırlanarak sunulmuştur.

Bununla birlikte, kümeleşmenin çatısı olarak düşünülen, Kahramanmaraş Kırmızı Biberciler Derneğinin küme kavramına uygun tüzük değiştirmesi amacıyla, ilgili kısa dönem uzmanlardan faydalanarak yeni bir tüzük hazırlanmış ve 26 Ocak 2018 tarihinde sunulmuştur.

B.1.2 - 2 ulusal ve 2 uluslararası çalışma gezisinin düzenlenmesi

Kümenin nasıl başarılı olduğu konusunda ziyaret edilen kuruluşların deneyimlerini paylaşmak, hedef başarım araçlarını ve temel başarıyı gözlemlemek ve anlamaya çalışmak üzere, CCU üyelerine yönelik olarak en az 2 ulusal, 2 uluslararası çalışma ziyaretinin düzenlenmesi

24-27 Nisan tarihleri arasında, Ankara OSTİM ve Samsun Medikum kümelenmeleri ziyaret edilmiştir.

07-09 Mayıs tarihleri arasında, Portekiz’de faaliyet gösteren, Portugal Foods ve InovCluster  kümelenmeleri ve bu kuruluşlara bağlı üye ve işletmeler ziyaret edilmiştir. Ağustos-Eylül 2018 döneminde Yurtdışı bir küme ziyareti daha yapılması planlanmaktadır.

B.1.3 - Fon kaynaklarının belirlenmesi (en az 3 tane)

A Bileşeni kapsamında belirlenen yönetim yapısı ve bu yapının yasal statüsüne bağlı olarak Maraş Biberi Kümesi için kamu finansman kaynakları, hibe ve özel sektör fonlama araçlarının belirlenmesi, tespit edilmesi.

B.1.4 - Etkili Küme Yönetimi için en az 3 adet Kılavuz/Rehber hazırlanması

Kümelenmenin etkin yönetimi için izleme ve değerlendirme, fon oluşturma ve iletişim başlıkları üzerine 3 adet kılavuz hazırlanacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Rehberi: Faaliyet üzerinde çalışacak olan Kısa dönem uzman belirlenmiş rehberi oluşturmaya başlamıştır.

Fon Oluşturma Rehberi: Kısa dönem uzman göreve başlamış ve rehberin ilk taslağı oluşturulmuş ve sunulmuştur.

İletişim Rehberi: Rehberin hazırlanması ve iletişim eğitimi ile ilgili kısa dönem uzmanları belirlenmiş ve Haziran 2018 içerisinde göreve başlaması planlanmıştır

B.1.5 - Farkındalık Yaratmak için en az 6 bölgesel seminer düzenlenmesi

Bölgede (5 proje ilinde) paydaş ve hedef grubun kalite, standartlar, gıda güvenliği, küme bilinirliği gibi konularda farkındalıklarını artırmak için 13 seminerin düzenlenmesi.

Seminer konuları ERA ile istişare edilerek belirlenmiştir. Seminerlerin gerçekleşmesi için bölge üniversiteleri ile işbirliği yapılarak, konunun uzmanları akademisyenler ile programın yürütülmesine karar verilmiştir.

Mayıs 2018 içerisinde tamamlanan seminerler;

 • Etkili İletişim Teknikleri-Kahramanmaraş
 • Satış ve Pazarlama Teknikleri- Kahramanmaraş
 • Satış ve Pazarlama Teknikleri-Gaziantep

Haziran ve Temmuz 2018 içerisinde planlanan seminerler

 • Biber Üretimi ve Tarım Teknikleri- Kahramanmaraş
 • Biberde Makinalı Tarım Kurutma Yöntem ve Teknolojileri- Kahramanmaraş
 • Gıda Güvenliği- Kahramanmaraş
 • Gıda Güvenliği-İslahiye
 • İşletmelerde Finans Yönetimi ve Finans Kaynaklarına Erişim- Kahramanmaraş
 • Nihai Ürün Bazında İnovasyon ve Ürün Çeşitliliği- Kahramanmaraş
 • Nihai Ürün Bazında İnovasyon ve Ürün Çeşitliliği-Kilis
 • Nihai Ürün Bazında İnovasyon ve Ürün Çeşitliliği- İslahiye
 • Etkili İletişim Teknikleri-Adıyaman
 • Marka Oluşturma- Kahramanmaraş
B.1.6 - Küme Geliştirme Yol Haritasının öncelikli faaliyetlerinin uygulanmasının sağlanması

Maliyetin düşürülmesi amacıyla proje ve faaliyetler için ortak tedarik, kısa vadede mevcut sorunların çözümüne katkıda bulunacak eğitimler, fuarlara katılım gibi küme ürünlerinin tanıtımını destelemeyi amaçlayacak bazı pazarlama faaliyetlerine odaklanacak şekilde, mevsimsel veya iş durumundan kaynaklanan, küme geliştirme yol haritasında yer alan öncelikli faaliyetlerinin tasarlanıp planlanması.

Küme Geliştirme Yol Haritasındaki öncelikli faaliyetlerinin analiz edip saptanması amaçlanmasını amaçlayan faaliyet rapor haline getirilerek 25 Mayıs 2018 tarihinde sunulmuştur.

B.2 – Küme Markalama ve Tanıtımı

B.2.1 - Proje kurumsal kimlik araçlarının hazırlanması

Logonun ve muhtemel bir sloganın yaratılması, kurumsal kimlik araçlarının hazırlanması.

Logo tasarımı tamamlanmış olup, Ajans tarafından tasarımı yapılan malzemelerin, ERA ve CA onayları sonrası, B.2.5 aktivitesi kapsamında yapım ve kullanımına geçilmiştir.

B.2.2 - Internet sayfası tasarımı ve kurulması

Markalama ve görünürlükle ilgili aktivitelere katkıda bulunmak için Maraş Biber Kümelenmesine ait bir web sitesinin tasarlanması.

Çalışma tamamlanmış olup, web sitesi aktif haldedir.

B.2.3 - Süpermarketlerin (zincir) farkındalıklarının arttırılması

2 yerel/bölgesel, 2 ulusal zincir market satın alma departmanı ziyaret edilecektir.

Çalışma Haziran 2018 başında başlatılacak olup, Temmuz ayı içinde ziyaretler tamamlanacaktır

B.2.4 - Küme Koordinasyon Biriminin en az 1 uluslararası ve 3 ulusal fuara katılımının sağlanması

Teknik Destek Ekibi, CCU ve Küme Yönetim kurulu için en az 1 uluslararası, 3 ulusal fuara katılımlarını sağlayacaktır

Ulusal fuar olarak 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Turab Expo Fuarına Küme olarak stantlı katılım sağlanmıştır. 8-11 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen ve dünyanın en önemli gıda ve gıda teknolojisi fuarlarından birisi sayılan Barcelona FoodTech Fuarına yapılmıştır.

5-8 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan CNR Food İstanbul Fuarı ile yine 13-16 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan GIDATEK-Gıda ve Gıda Teknolojileri fuarlarına katılım sağlanması planlanmıştır

B.2.5 - Tanıtım paketlerinin tasarlanması ve hazırlanması

Paydaş ve KOBİ’lere proje faaliyetleri hakkında bilgi aktarılması ve farkındalık yaratmak amaçlı görünürlük ve promosyon malzemelerinin hazırlanması.

Tüm malzemeler hazırlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu kapsamda ilave olarak; pazarlama, markalama ve tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere geniş bir saha çalışması ile fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca kısa bir Maraş Biberi tanıtım filmi senaryosu ve konsepti ile birlikte oluşturulmuş ve montaj çalışmalarına başlanmıştır. Film çeşitli tanıtım faaliyetlerinde, seminerlerde, etkinliklerde ve özellikle İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Yüksek Profilli Etkinlik içeriğinde kullanılacaktır.

B.2.6 - Yüksek profilli bir etkinlik düzenlenmesi

İstanbul’da, Maraş Biberinin tanıtımına yardımcı olmak için köşe yazarları, gurme ve kanaat önderlerinin katılımlarının sağlandığı seçkin bir organizasyonun gerçekleştirilmesi.

Çalışmalar 24 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlatılmıştır. ERA ile yapılan istişarelerde, etkinliğin 5 Temmuz 2018 günü akşam yemeği formatında İstanbul Swiss Hotel’de yapılmasına karar verilmiştir.

B.2.7 - En az 2 uluslararası ve 2 ulusal prestijli gıda dergisinde reklamların yayınlanması

Optimize maliyet (CPM), etkin hedefleme, kapsamlı ve iyi işlenmiş bir içerikle, yayılma etkisi endeksi yüksek olma gibi kriterlerle belirlenen 2 uluslararası, 2 ulusal prestijli gıda dergisinde Maraş Biberi Kümelenmesi için tanıtıcı reklam hazırlanması.

Hazırlanan ilan Atlasglober, Food&Travel, Suntimes ve Pegasus Skylife dergilerinin Haziran 2018 sayılarında yayımlanmıştır.

B.2.8 - Maraş Biberinin Otellere, Restoranlara, vb.’ ye tanıtılması

Maraş Biberinin en az 30 otel ve 30 restoranın yiyecek içecek müdürleri ve/veya satınalma müdürlerine tanıtımı.

Çalışma 24 Nisan 2018 de TAT, ERA ve uzmanların katıldığı, Kahramanmaraş’ta yapılan açılış toplantısı ile başlatılmıştır. Hedeflenen görüşme 100 civarındadır.

B.3 – Kümede Yeniliklerin (inovasyon) Kolaylaştırılması

B.3.1 - En az 5 yenilikçi yaklaşımın belirlenmesi için araştırmaların yapılması

Maraş Biberinin ekimi, hasadı, işlenmesi, depolanması, nakliyesi ve nihayetinde pazarlamasını sağlamak üzere, yenilikçi alanların belirlenmesi ve bu bulguların konsolide bir raporla bir araya getirilmesini sağlayan faaliyetlerdir

Maraş Biberinin stratejik iş planı oluşturulması aşamasında, gerek toplantılar gerekse yapılan analiz çalışmalarının değerlendirilmesi sonrasında, Güneş enerjisinden faydalanılarak kırmızıbiberin otomatik mekanizmayla kurutma sistemi ve Otomatik sap çekme makinası ile ilgili konular yenilikçi fikirler olarak belirlenmiş ve bu alanlarda, B.3.2 kapsamında fizibilite hazırlanması ve sonrasında proje başvurusu yapılması benimsenmiştir. Bununla birlikte, gerçekleştirilen yurtdışı ziyaretlerde, duyu laboratuvarının kurulması gibi farklı fikirlerinde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu nedenle, B.3.1 kapsamında yapılacak çalışmalarda, farklı fikirlerinde ortaya çıkma olasılığından dolayı, iki yeni fizibilite ve sonuncunda proje hazırlanmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

B.3.2 - En az 10 Fizibilite Çalışması yapılması

B.3.1 faaliyetine atıfla, 7 inovatif proje teklifi için, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarının değerlendirilmesi.

B.3.2. Aktivitesinde bahsedilen 10 fizibilite çalışması içerisinden oluşturulabilecek muhtemel proje konuları belirlenmiş olup, çalışmalar başlatılmıştır.

B.3.3 - Fon kaynaklarının belirlenmesi ve en az 7 tane yenilikçi proje teklifinin geliştirilmesi

B.3.1 faaliyeti kapsamında görev alan uzmanların, belirlenen 10 inovasyon ve gelişim alanından yola çıkıp, proje teklifi oluşturmaya elverişli, fizibilitesi olan 7 gelişim alanını tespit etmesi.

Çalışmalara Mayıs 2018 dönemi itibariyle başlanmıştır.

Laboratuvarın ve Ortak Paketleme Tesisinin Operasyonel Hale Getirilmesi

C.1 – Laboratuvarın Operasyonel Hale Getirilmesi

C.1.1 - Kurumsal ihtiyaç analizinin yapılması ve hizmet rehberleri oluşturulması

Laboratuvarın işlevsel hale gelmesi için hizmetlerin listelenmesi ve planlanması ile beraber operasyonun akışı, validasyon, kalibrasyon süreçleri, ekipman kullanımı ve test metotları hakkında, dahili kullanıma yönelik rehberlerin hazırlanması, bu amaçla, ilgili uzmanların görevlendirilmesi ve TAT ile ortak çalışmalarının sağlanması faaliyetlerini içerir. Söz konusu aktiviteler aynı zamanda laboratuvarın işlevselliğinin sürdürülmesi, ekipmanların akreditasyonu, iş sağlığı güvenliği konusunda mevzuatın uygulanması ve takibi için gerekli insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesini de öngörmektedir. Bunlara ek olarak, ilave teçhizatın gereklilik düzeyi ve tanımı konularını değerlendirerek, ihtiyacın ERA’ya bildirilmesini içermektedir.

Laboratuvar ihalesi ile ilgili süreç yakından takip edilmektedir.

C.1.2 - Laboratuvarın rekabet edebilirliği için yol haritası oluşturulması ve uygulanmasına destek verilmesi

Tesisler, güvenlik, ekipmanlar, kalite ve gıda güvenliği, satınalma ve envanter yönetimi, personel işe alım ve oryantasyonu, proses kontrol, değerlendirme, akreditasyon süreci, müşteri hizmetleri, hasar yönetimi, süreç iyileştirmeleri, kayıt tutma ve raporlama temel başlıklarını içeren yol haritasının, C.1.1. faaliyetinde sunulan değerlendirme raporu sonrasında hazırlanması.

İhale süreci takip edilmektedir.

C.2 – Ortak Paketleme Tesisinin Operasyonel Hale Getirilmesi

C.2.1 - Paketleme tesisi için yönetim ve iş modelinin oluşturulması

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odasının himayesinde faaliyete geçmesi planlanan ortak kullanımlı paketleme tesisi (CUPF)’nin, iktisadi değer oluşturma ve sağlama amacıyla, şeffaf, güvenilir ve KOBİ’ler için eşit şartlarda hizmet vermesi yönünde bir yönetim ve iş modelinin hazırlanması.

Paketleme tesisi için yönetim ve iş modelinin oluşturulmasına yönelik hazırlanan ilk taslak rapor 16 Ocak 2018 tarihinde sunulmuştur. Rapor üzerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, rekabetçi sektörler programı uzmanlarınca ilk değerlendirmeler alınmış ve 1 Mart, 2018 tarihinde yapılan yönlendirme komitesi toplantısında hazırlanan plan üzerinde geri bildirimler alınmıştır. Alınan geri bildirimler sonrasında, yönetim ve iş modeli güncellenerek 29 Mart 2018 tarihinde sunulmuştur.

C.2.2 - Tesis iş planının hazırlanması ve uygulanmasına destek verilmesi

C.2.1 aktivitesinde şekillenmesi öngörülen CUPF’ye yönelik iş ve yönetim modeline dayalı olarak CUPF iş planının oluşturulması faaliyetidir.

Paketleme tesisi için iş modelinin oluşturulmasına yönelik hazırlanan ilk taslak rapor 16 Ocak 2018 tarihinde sunulmuştur. Rapor üzerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, rekabetçi sektörler programı uzmanlarınca ilk değerlendirmeler alınmış ve 1 Mart, 2018 tarihinde yapılan yönlendirme komitesi toplantısında hazırlanan plan üzerinde geri bildirimler alınmıştır. Alınan geri bildirimler sonrasında, iş planı güncellenerek 29 Mart,2018 tarihinde sunulmuştur.

Yönlendirme Kurulu Toplantıları, Raporlama ve Kapanış Dönemi

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.Bu yayının içeriğinden sadece Nihai Yararlanıcı sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve/ veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.